Planinio gydymo paslaugos ES

Planinio gydymo paslaugos ES

Europos Sąjungos teisės aktai nustato, kad bet kurios Europos Sąjungos šalies apdraustasis, dėl tam tikrų aplinkybių (atsižvelgiant į jo sveikatos būklę ir ligos eigą) negalintis gauti reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų šalyje, kurioje yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu arba gyvena, gavęs kompetentingos įstaigos leidimą – E 112 formos pažymą arba dokumentą S2, gali vykti į kitą Europos Sąjungos šalį, taip pat į Islandiją, Norvegiją, Lichtenšteiną ar Šveicariją ir gauti reikiamas paslaugas.
Lietuvoje sprendimą dėl paciento siuntimo konsultuoti, gydyti ir (ar) tirtis užsienyje  (priima sveikatos apsaugos ministro įsakymu sudaryta Pacientų siuntimo konsultuotis, išsitirti ir (ar) gydytis Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse ir Šveicarijoje komisija,  o Valstybinė ligonių kasa (VLK), gavusi informaciją apie teigiamą šios komisijos sprendimą, išduoda dokumentą S2.
Siekdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas užsienyje, turėtumėte išsiaiškinti, ar šalies, į kurią ketinate vykti konsultuotis, išsitirti ir (ar) gydytis, valstybinis (privalomasis) sveikatos draudimas kompensuoja Jums reikalingų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas, taip pat – ar gydymo įstaiga, kuri teiks šias paslaugas, priklauso tos šalies nacionalinei sveikatos apsaugos sistemai.
Vadovaujantis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 20 straipsniu, E 112 formos pažymos / dokumento S2 pagrindu suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas gydymo įstaigai apmoka medicinos pagalbos paslaugas teikiančios šalies valstybinio (privalomojo) sveikatos draudimo įstaiga pagal savo šalies nacionaliniais teisės aktais nustatytą tvarką ir įkainius, o VLK, gavusi iš jos nustatytos formos sąskaitą, kompensuoja šias išlaidas.
Pacientas turi pats sumokėti paciento priemokas ar mokesčius, jei tokie yra patvirtinti paslaugas teikiančios šalies teisės aktais. Paciento priemokos, mokesčiai ir mokamų paslaugų išlaidos bei kelionės, apgyvendinimo ir transportavimo išlaidos nekompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis.
Dėmesio: nors 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė (JK) išstojo iš ES,  ES ir JK pasirašė susitarimą, kuriame numatė tam tikras taisykles socialinės apsaugos koordinavimo srityje. Atsižvelgiant į šio susitarimo nuostatas,  Lietuvos Respublikos apdraustieji gali būti siunčiami gauti nemokamų  planinių sveikatos priežiūros paslaugų į Jungtinę Karalystę. Šiame susitarime numatyta, kad JK atžvilgiu koordinavimo taisyklės netaikomos ilgalaikės sveikatos priežiūros bei pagalbinio apvaisinimo srityse.
Daugiau informacijos apie dokumento S2 išdavimo sąlygas ir tvarką galite rasti interneto svetainės https://ligoniukasa.lrv.lt skyriuje „Planinis gydymas.