Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimas

Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimas

Nuo 2013 m. spalio 25 d. įsigaliojo į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę perkeltos 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo (OL 2011 L 88, p. 45) nuostatos, kurios suteikia galimybę  apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims (toliau – apdraustieji) gauti  tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugas Europos Sąjungos šalyse, Islandijoje, Lichtenšteine ir Norvegijoje.

Pacientai patys gali rinktis sveikatos priežiūros paslaugų tiekėją kitoje šalyje (nepriklausomai nuo to, ar tai yra privati, ar viešoji įstaiga), susimokėti už paslaugas ir, grįžę į Lietuvą, kreiptis į teritorinę ligonių kasą (toliau – TLK) dėl išlaidų kompensavimo.

Dėmesio: 2020 m. sausio 31 d. Jungtinei Karalystei išstojus ir Europos Sąjungos, šios direktyvos nuostatos nebetaikomos Jungtinės Karalystės atžvilgiu, todėl šioje valstybėje gautos tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidos nekompensuojamos.

Koks teisės aktas reglamentuoja tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimą?

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 15 d. įsakymas Nr. V-957 „Dėl Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo principai

Apdraustojo išlaidos tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai kompensuojamos tokia apimtimi ir tvarka, kokia būtų kompensuojamos atitinkamos sveikatos priežiūros išlaidos Lietuvos Respublikoje pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas. Kompensuojamoji suma negali viršyti faktinių apdraustojo išlaidų tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai.

Apdraustojo išlaidų tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai kompensuojamosios sumos dydis nustatomas pagal atitinkamą asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir (ar) vaistų, ir (ar) medicinos prietaisų, ir (ar) medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto tvarką, bazines kainas ir jų balo vertes, galiojusias Lietuvos Respublikoje tuo metu, kai apdraustajam gydymo valstybėje buvo teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir (ar) išduodami vaistai, ir (ar) medicinos prietaisai, ir (ar) medicinos pagalbos priemonės.

Apdraustojo išlaidos tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai kompensuojamos, jei asmens sveikatos priežiūros paslaugos gydymo valstybėje teikiamos pagal Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros įstaigos, sudariusios sutartį su TLK dėl šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo, gydytojo siuntimą.

Kokius dokumentus reikia pateikti TLK, norint gauti tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensaciją?

Apdraustasis arba jo atstovas, siekiantis gauti tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensaciją, ne vėliau kaip per 1 metus nuo asmens sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo ir (ar) vaistų, ir (ar) medicinos prietaisų, ir (ar) medicinos pagalbos priemonių išdavimo gydymo valstybėje TLK pateikia:

1. raštišką prašymą kompensuoti tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidas;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba patvirtintą jo kopiją (jei prašymas pateikiamas paštu arba per kurjerį);

3. medicinos dokumentus arba jų kopijas, įskaitant:

 jei apdraustajam gydymo valstybėje buvo teikiamos specializuotos ambulatorinės ar stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos – Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros įstaigos, sudariusios sutartį su TLK, gydytojo siuntimo kopiją

 kompensuojamųjų vaistų, medicinos prietaisų ar medicinos pagalbos priemonių skyrimą ir gavimą patvirtinančių dokumentų ir receptų kopijas (jei prašoma kompensuoti vaistų, medicinos prietaisų ar medicinos pagalbos priemonių įsigijimo išlaidas);

 jei apdraustajam kompensuojamieji vaistai ar medicinos pagalbos priemonės buvo išrašytos Lietuvos Respublikoje – 3 formos receptų (išimties atvejams), pagal kuriuos gydymo valstybėje šie vaistai ar medicinos pagalbos priemonės buvo išduotos, kopijas;

4.  finansinius dokumentus (sąskaitas faktūras, kasos čekius, kasos pajamų orderio kvitus ir kt.).

Prašymų dėl tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo nagrinėjimas ir sprendimų priėmimas

Gavus asmens prašymą kompensuoti tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidas, patikrinama, ar asmuo buvo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje, kai gydymo valstybėje gavo asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir (ar) įsigijo vaistus, ir (ar) medicinos prietaisus, ir (ar) medicinos pagalbos priemones:

 jei paaiškėja, kad asmuo nebuvo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu arba apdraustasis (arba jo atstovas) nepateikia visų dokumentų ir per 10 darbo dienų nepristato trūkstamų dokumentų, TLK raštu informuoja apie atsisakymą priimti prašymą ir nurodo atsisakymo priežastį;

 jei paaiškėja, kad asmuo buvo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir pateikė visus reikiamus dokumentus, prašymas perduodamas nagrinėti tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo komisijai, kuri priima sprendimą dėl apdraustojo išlaidų tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai kompensavimo.

Kokios tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidos nekompensuojamos?

PSDF biudžeto lėšomis nekompensuojamos šios apdraustojo išlaidos tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai:

 išlaidos, susijusios su tarpvalstybine sveikatos priežiūra: kelionės, apgyvendinimo, maitinimo, transportavimo, vertimo išlaidos ir pan.;

 paciento mokesčiai ir priemokos, kuriuos jis sumoka gydymo valstybėje sveikatos priežiūros paslaugų teikėjui;

 išlaidos gydymo valstybėje suteiktoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, neįrašytoms į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintus asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų PSDF biudžeto lėšomis, sąrašus;

 išlaidos vaistams, medicinos prietaisams ir medicinos pagalbos priemonėms, skirtiems ambulatoriniam gydymui, jeigu jie neįrašyti į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintus sąrašus.

Informaciją apie tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo tvarką savo šalyje teikia tarpvalstybinės sveikatos priežiūros nacionaliniai kontaktiniai centrai.

Visų Europos Sąjungos šalių nacionalinių kontaktinių centrų informaciją Europos Komisija skelbia čia.

Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo Lietuvoje 2017-2021 m. rezultatai